Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van drs. Mathilde Distelbrink, Praktijk voor Psychologische Hulp en Therapie in de GB-GGZ, gevestigd te Almere, Bartokweg 161.

Drs. Mathilde M. Distelbrink, gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52666220, verklaart hierbij in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de bescherming van cliënten persoonsgegevens op de hierna beschreven wijze te voldoen. Deze privacyverklaring legt uit hoe Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink persoonsgegevens verwerkt:

a) (Potentiële) patiënten;
b) Bezoekers aan de Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink
c) Alle overige personen die met Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink verwerkt persoonsgegevens die:

a) Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b) Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c) Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b) Het onderhouden van contact en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c) Het verbeteren van de praktijkwebsite;
d) Het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e) Het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a) Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b) Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c) Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d) Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een sessie of een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink deze persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Het delen van Persoonsgegevens met derden

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink deelt persoonsgegevens met derden indien dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld voor een verwijzing) noodzakelijk is, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt indien de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt, of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en hanteert daarbij in beginsel de volgende bewaartermijnen:

1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
2. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
3. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
4. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen in deze Privacy Verklaring.

Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink kan deze Privacy Verklaring zonder voorafgaande aankondiging conform de AVG wijzigen. Een actuele versie van de Privacy Verklaring wordt op de website van Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink gepubliceerd. Het is aan te bevelen deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Drs. Mathilde Distelbrink door een e-mailbericht te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ook bij vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Mathilde Distelbrink door een e-mailbericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Op de website treft u een pagina aan waarop de klachtenprocedure is beschreven. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Drs Mathilde Distelbrink

Voor vragen, van welke aard ook, kunt u telefonisch of via email uiteraard altijd contact met mij zoeken.